Journal of Signal Processing
 
     Home |  About Journal | Editorial | Instruction | Subscription | Ethcis Statement | Contacts Us |  Chinese
 
Quick Search  
  Advanced Search
 
Journal of Signal Processing
2021 Vol.37 No.12
Published 25 December 2021

Forensic-Oriented Machine Learning Method
Image Forensics
Video Forensics
Audio Forensics
Convergence Media Security
0
2021 Vol. 37 (12): 0- [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 0KB] ( 13 )
Forensic-Oriented Machine Learning Method
2235 TAN Shunquan LI Sili CHEN Baoying LI Bin
A survey of deep learning in image and video forensics
2021 Vol. 37 (12): 2235-2250 [Abstract] ( 1 ) [HTML 1KB] [PDF 1241KB] ( 208 )
Image Forensics
2251 HUANG Fangjun WAN Chen
Review of JPEG image recompression detection
2021 Vol. 37 (12): 2251-2260 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1534KB] ( 189 )
2261 HU Yongjian WANG Yufei LIU Beibei CAI Chuxin FENG Haoyu
A Survey on the Latest Development and Typical Methods of Face Anti-Spoofing
2021 Vol. 37 (12): 2261-2277 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 4207KB] ( 216 )
2278 LI Haodong ZHUANG Peiyu LI Bin
A survey on deep learning based digital image tampering localization methods
2021 Vol. 37 (12): 2278-2301 [Abstract] ( 2 ) [HTML 1KB] [PDF 1354KB] ( 183 )
2302 CHEN Yifang HE Ziqiang WEN Guanchen KANG Xiangui
A Survey of Forensics Research on Image Source Identification Forensics
2021 Vol. 37 (12): 2302-2322 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1774KB] ( 182 )
2323 XIE Hao ZHANG Jian NI Jiangqun
A Survey of Digital Image Operation Forensics
2021 Vol. 37 (12): 2323-2337 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1877KB] ( 159 )
Video Forensics
2338 ZHOU Wenbo ZHANG Weiming YU Nenghai ZHAO Hanqing LIU Honggu WEI Tianyi
An Overview of Deepfake Forgery and Defense Techniques
2021 Vol. 37 (12): 2338-2355 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 3183KB] ( 167 )
2356 SUN Tanfeng JIANG Xinghao XU Ke XU Qiang PENG Chaoyang SHOU Liben
Review of Passive Detection Techniques for Digital Video Tampering Traces
2021 Vol. 37 (12): 2356-2370 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1427KB] ( 146 )
2371 DING Xiangling YANG Gaobo ZHAO Xianfeng GU Qing XIONG Yimao
A survey of digital video passive forensics techniques
2021 Vol. 37 (12): 2371-2389 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1794KB] ( 178 )
Audio Forensics
2390 YANG Zhongliang HE Liang CHEN Cheng LIAO Guorui HUANG Yongfeng
A Survey for Fake Internet Remarks Forensic Technology
2021 Vol. 37 (12): 2390-2411 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1224KB] ( 227 )
2412 REN Yanzhen LIU Chenyu LIU Wuyang WANG Lina
A survey on speech forgery and detection
2021 Vol. 37 (12): 2412-2439 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1976KB] ( 371 )
Convergence Media Security
2440 ZHOU Linna YANG Zhen CHU Beilin WANG Renying MAO Yuzhe CHEN Xianhao
Overview of Multimedia cognition security
2021 Vol. 37 (12): 2440-2456 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2862KB] ( 223 )
Journal of Signal Processing
·
More>>    
 
· CNKI
· WanfangDATA
More>>    
Copy right © 2009 Editorial Office of Signal Processing
Tel: 010-64010656 Email: xhcl@signalpro.org.cn